Sunday, February 11, 2024
Google search engine
HomeADSPRICE & BUDGET คิดค่าโฆษณายังไง?

PRICE & BUDGET คิดค่าโฆษณายังไง?

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องคิดหัวเรื่องหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การวางแผนงบประมาณสำหรับการโฆษณาเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงวิธีการคิดค่าโฆษณาและวิธีการวางแผนงบประมาณให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณเริ่มต้นวางแผนงบประมาณสำหรับการโฆษณา สิ่งที่คุณต้องทำก่อนอื่นคือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณา เพื่อให้คุณสามารถกำหนดว่าคุณต้องการให้ผลการขายเป็นอย่างไร หรือต้องการเพิ่มการติดต่อของลูกค้า หรือเพิ่มความรู้จักกับแบรนด์ของคุณ การกำหนดวัตถุประสงค์จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนงบประมาณการโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ค่าโฆษณาคืออะไร

ความหมายของค่าโฆษณา

ค่าโฆษณาคือเงินที่ต้องจ่ายให้กับสื่อเพื่อแสดงโฆษณาสินค้าหรือบริการของคุณ โดยทั่วไปแล้วการโฆษณาจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขายสำหรับธุรกิจของคุณ

ประเภทของค่าโฆษณา

มีหลายประเภทของค่าโฆษณาที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ ดังนี้

โฆษณาแบบคลาสสิก

โฆษณาแบบคลาสสิกคือการโฆษณาที่มีการใช้สื่อโฆษณาแบบเดิมๆ เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ โฆษณาทางโทรทัศน์ หรือโฆษณาบนป้ายโฆษณา โดยประเภทนี้มักจะมีค่าโฆษณาที่สูงกว่าประเภทอื่นๆ

โฆษณาออนไลน์

โฆษณาออนไลน์คือการโฆษณาที่ใช้สื่อออนไลน์ เช่น โฆษณาบนเว็บไซต์ โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย หรือโฆษณาบนระบบค้นหา โดยประเภทนี้มักจะมีค่าโฆษณาที่ต่ำกว่าประเภทคลาสสิก

โฆษณาทางสื่อสังคม

โฆษณาทางสื่อสังคมคือการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาบนแพลตฟอร์มสื่อสังคม เช่น โฆษณาบน Facebook โฆษณาบน Instagram หรือโฆษณาบน Twitter โดยประเภทนี้มักจะมีค่าโฆษณาที่ต่ำกว่าประเภทคลาสสิกและโฆษณาออนไลน์

โฆษณาทางมือถือ

โฆษณาทางมือถือคือการโฆษณาที่ใช้สื่อโฆษณาบนอุปกรณ์มือถือ เช่น โฆษณาบนแอปพลิเคชัน โฆษณาบนเว็บไซต์ที่เข้าถึงไ

การคิดค่าโฆษณา

วิธีการคำนวณ

การคำนวณค่าโฆษณาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ช่องทางการโฆษณา จำนวนผู้ชม ความยากง่ายในการทำโฆษณา และระยะเวลาการโฆษณา เพื่อคำนวณค่าโฆษณา จะต้องใช้สูตรคำนวณดังนี้

ค่าโฆษณา = จำนวนผู้ชม x อัตราค่าโฆษณาต่อหน่วย x ระยะเวลาการโฆษณา

เมื่อได้ค่าโฆษณาแล้ว จะต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เพื่อคำนวณราคาสุทธิของโฆษณา

ตัวอย่างการคิดค่าโฆษณา

สมมติว่าคุณต้องการโฆษณาสินค้าของคุณในโซเชียลมีเดีย โดยมีจำนวนผู้ชม 1,000 คน และอัตราค่าโฆษณาต่อหน่วยคือ 10 บาทต่อคน ระยะเวลาการโฆษณา 7 วัน

จะได้ค่าโฆษณาดังนี้

ค่าโฆษณา = 1,000 x 10 x 7 = 70,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% จะเท่ากับ 4,900 บาท จะได้ราคาสุทธิของโฆษณาเป็น 74,900 บาท

สรุป

การคำนวณค่าโฆษณาต้องพิจารณาหลายปัจจัย แต่สูตรคำนวณเบื้องต้นคือ จำนวนผู้ชม x อัตราค่าโฆษณาต่อหน่วย x ระยะเวลาการโฆษณา และต้องเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เพื่อคำนวณราคาสุทธิของโฆษณา

การจัดทำงบประมาณสำหรับโฆษณา

วิธีการจัดทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณสำหรับโฆษณาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการโฆษณาได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดทำงบประมาณควรประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้

  1. วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย – คุณควรทำการวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบถึงลักษณะของกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าได้
  2. กำหนดวัตถุประสงค์ – คุณควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณา เช่น เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือเพื่อสร้างความตระหนักแบรนด์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกช่องทางการโฆษณาที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ได้
  3. กำหนดงบประมาณ – คุณควรกำหนดงบประมาณที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเลือกช่องทางการโฆษณาที่เหมาะสมต่องบประมาณได้
  4. เลือกช่องทางการโฆษณา – คุณควรเลือกช่องทางการโฆษณาที่เหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณาทางวิทยุ โฆษณาทางแผ่นพับ หรือโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

ข้อควรระวังในการจัดทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณสำหรับโฆษณาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบ ดังนั้น คุณค

การวางแผนโฆษณาในงบประมาณที่มี

เมื่อคุณต้องการวางแผนโฆษณาในงบประมาณที่มี จะต้องพิจารณาความสำคัญของการเลือกช่องทางโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยที่ต้องไม่ลืมคำนวณค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อให้ตรงกับงบประมาณที่มีอยู่

การเลือกช่องทางโฆษณาเหมาะสมจะต้องพิจารณาจากลักษณะของผู้รับบริการ และลักษณะของผู้เข้าชม โดยควรเลือกช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยง่ายและมีความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังควรพิจารณาค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่องทาง โดยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาออนไลน์จะมีราคาถูกกว่าการโฆษณาในสื่ออื่น แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการบางประเภท

ดังนั้น การวางแผนโฆษณาในงบประมาณที่มีอยู่จะต้องพิจารณาความเหมาะสมของช่องทางโฆษณา และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยที่ไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ในการวางแผนโฆษณาในงบประมาณที่มี คุณจึงต้องคำนึงถึงการเลือกช่องทางโฆษณาที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยที่ไม่เกินงบประมาณที่กำหนดไว้

| ช่องทางโฆษณา | ลักษณะของผู้รับบริการ | ลักษณะของผู้เข้าชม | ค่าใช้จ่าย |

การประเมินผลโฆษณา

เมื่อคุณได้ทำการโฆษณาสินค้าหรือบริการของคุณแล้ว การประเมินผลการโฆษณาจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลของการโฆษณาได้อย่างชัดเจน โดยการประเมินผลการโฆษณานั้นจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ดังนี้

การวัดผลการโฆษณา

การวัดผลการโฆษณาจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าโฆษณาของคุณมีผลการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ โดยการวัดผลการโฆษณานั้นสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของผู้ชม การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ หรือการวิเคราะห์ผลของการขายสินค้าหลังจากโฆษณา

การประเมินค่าใช้จ่าย

การประเมินค่าใช้จ่ายจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการประเมินค่าใช้จ่ายนั้นจะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นค่าติดตั้ง ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าโฆษณาออนไลน์ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์

การประเมินผลการขาย

การประเมินผลการขายจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าโฆษณาของคุณมีผลต่อการขายสินค้าหรือไม่ โดยการประเมินผลการขายนั้นจะต้องคำนวณยอดขายก่อนและหลังการโฆษณา เพื่อตรวจสอบว่าโฆษณาของคุณมีผลกระทบต่อการขายหรือไม่

สรุป

การประเมินผลโฆษณาจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลของการโฆษณาได้อย่างชัดเจน โดยการประเ

สรุป

หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณราคาโฆษณาและงบประมาณ คุณสามารถสรุปได้ว่าการคำนวณราคาโฆษณาเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ การวางแผนงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เพราะจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะลงโฆษณาในสื่อใด และใช้เงินในการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ

การคำนวณราคาโฆษณานั้นจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น จำนวนผู้ชม ความน่าสนใจของเนื้อหา ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโฆษณาที่แตกต่างกันไป

ในการวางแผนงบประมาณ คุณควรจะกำหนดวัตถุประสงค์ของการโฆษณาให้ชัดเจน เพื่อที่จะสามารถเลือกสื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังควรจะตรวจสอบงบประมาณของคุณเสมอ และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัตถุประสงค์ของการโฆษณา

ในทางกลับกัน หากคุณไม่คำนึงถึงการคำนวณราคาโฆษณาและวางแผนงบประมาณอย่างเหมาะสม อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่คุณคาดหวัง และไม่ได้ผลตอบรับที่ดีเท่าที่คุณคาดหวัง ดังนั้น การคำนึงถึงการคำนวณราคาโฆษณาและวางแผนงบประมาณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการโฆษณาสินค้าหรือบริการของคุณ

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments