Monday, September 25, 2023
Google search engine
HomeSEOMeta Tags องค์ประกอบเล็กๆ ที่ช่วยให้การทำ SEO ดีขึ้น

Meta Tags องค์ประกอบเล็กๆ ที่ช่วยให้การทำ SEO ดีขึ้น

มต้าแท็ก (Meta Tags) เป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่มีความสำคัญมากในการทำ SEO (Search Engine Optimization) เพราะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความสมบูรณ์และติดอันดับในการค้นหาของเครื่องมือค้นหา โดยเมต้าแท็กจะใช้เพื่ออธิบายเนื้อหาของเว็บไซต์และช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

เมื่อคุณใช้เมต้าแท็กอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความสมบูรณ์และติดอันดับในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การใช้เมต้าแท็กยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลของเว็บไซต์ของคุณในหน้าผลการค้นหา ซึ่งอาจช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์

การใช้เมต้าแท็กเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำ SEO และการออกแบบเว็บไซต์ โดยคุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับเมต้าแท็กและวิธีการใช้งานต่างๆ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความสมบูรณ์และติดอันดับในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพในการทำ SEO คุณควรใช้เมต้าแท็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

ความหมายของ Meta Tags

Meta Tags เป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่มีความสำคัญสูงในการทำ SEO ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดอันดับของเว็บไซต์ของคุณในการค้นหาของ Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ

Meta Tags คือ HTML ที่อยู่ในหัวของเว็บไซต์ของคุณและไม่ได้แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ แต่มีความสำคัญสูงในการช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้ดีขึ้น โดย Meta Tags จะมีหลายประเภท เช่น Meta Title, Meta Description, Meta Keywords, Meta Robots และอื่น ๆ

ดังนั้น หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพในการทำ SEO ดีขึ้น คุณควรใช้ Meta Tags ให้เหมาะสมและมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Meta Title และ Meta Description ที่จะปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นความสำคัญและเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในสรุป Meta Tags เป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่มีความสำคัญสูงในการทำ SEO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดอันดับของเว็บไซต์ของคุณในการค้นหาของ Google และเครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ดังนั้นคุณควรใช้ Meta Tags ให้เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นความสำคัญและเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของ Meta Tags

เพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์

Meta Tags เป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีการเข้าถึงที่ดีขึ้น โดย Meta Tags จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เช่น Google หรือ Bing โดยการใช้ Meta Tags ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ

ปรับปรุงการจัดอันดับ SEO

การใช้ Meta Tags ที่ถูกต้องและเหมาะสมยังช่วยปรับปรุงการจัดอันดับ SEO ของเว็บไซต์ของคุณได้ การใช้ Meta Tags ในส่วนของคำอธิบาย (description) และคำสำคัญ (keywords) จะช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา

ในส่วนของคำสำคัญ (keywords) ควรใช้คำที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ โดยไม่ควรใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เพราะอาจทำให้เครื่องมือค้นหาไม่เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ควรใช้คำสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิน 5-10 คำ

ในส่วนของคำอธิบาย (description) ควรเขียนอย่างกระชับ และระบุเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ให้ชัดเจน โดยควรใช้คำที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์และเป็นคำสำคัญของหน้าเว็บไซต์นั้นๆ

การใช้ Meta Tags เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณและปรับปรุงการจัดอันดับ SEO ของเ

ประเภทของ Meta Tags

Meta Tags ทั่วไป

Meta Tags เป็นองค์ประกอบเล็กๆ ที่ช่วยให้การทำ SEO ดีขึ้นได้มากมาย โดย Meta Tags ทั่วไปจะประกอบด้วยหลายๆ ประเภท เช่น

 • <title>: ชื่อหัวข้อหรือคำอธิบายสั้นๆ ของหน้าเว็บ
 • <meta name=”description” content=”…”>: คำอธิบายย่อๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือหน้าเว็บ
 • <meta name=”keywords” content=”…”>: คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือหน้าเว็บ
 • <meta name=”viewport” content=”…”>: การกำหนดประเภทของแสดงผลและขนาดหน้าจอสำหรับการเปิดเว็บไซต์ในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน
 • <meta name=”robots” content=”…”>: คำสั่งให้เครื่องมือค้นหาเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงหน้าเว็บ
 • <meta name=”author” content=”…”>: ชื่อผู้เขียนหรือเจ้าของเนื้อหา

โดยการใส่ Meta Tags ทั่วไปลงในส่วนหัวของเว็บไซต์ของคุณ (ในแท็ก <head>) จะช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจและแสดงผลข้อมูลในการค้นหาได้อย่างถูกต้อง และผู้ใช้สามารถแสดงคำอธิบายของเว็บไซต์ที่คุณต้องการให้เห็น

Open Graph Meta Tags

Open Graph Meta Tags เป็น Meta Tags ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยังโซเชียลมีเดียได้ดียิ่งขึ้น โดย Open Graph Meta Tags ประกอบด้วยหลายๆ ประเภท เช่น

 • og:title: ชื่อหัวข้อหรือชื่อเว็บไซต์
 • og:description: คำอธิบายย่อๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเว็บไซต์
 • og:image: รูปภาพที่จะแสดงในการแชร์ลิงก์
 • og:url: URL ของหน้าเว็บที่คุณต้องการแชร์
 • og:type: ประเภทของข้อมูล เช่น article, website, product
 • og:site_name: ชื่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • og:locale: รหัสภาษาของเนื้อหา เช่น en_US

โดยการใส่ Open Graph Meta Tags ลงในส่วนหัวของเว็บไซต์ของคุณ (ในแท็ก <head>) จะช่วยให้โซเชียลมีเดียสามารถรับรู้และแสดงข้อมูลในลิงก์ที่แชร์ไปยังโซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้อง ผู้ใช้สามารถเห็นรูปภาพ ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และลิงก์เว็บไซต์ในการแชร์ของคุณ

Twitter Card Meta Tags

Twitter Card Meta Tags เป็น Meta Tags ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถแชร์ลิงก์ไปยัง Twitter ได้ดียิ่งขึ้น โดย Twitter Card Meta Tags ประกอบด้วยหลายๆ ประเภท เช่น

 • twitter:card: ประเภทของการแชร์ เช่น summary, summary_large_image, article
 • twitter:title: ชื่อหัวข้อหรือชื่อเว็บไซต์
 • twitter:description: คำอธิบายย่อๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเว็บไซต์
 • twitter:image: รูปภาพที่จะแสดงในการแชร์ลิงก์
 • twitter:url: URL ของหน้าเว็บที่คุณต้องการแชร์
 • twitter:site: ชื่อผู้ใช้ Twitter ของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • twitter:creator: ชื่อผู้ใช้ Twitter ของผู้สร้างเนื้อหา

การใช้ Meta Tags อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจอเว็บไซต์ของคุณในการค้นหาของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การใช้งาน Meta Tags เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำ SEO และยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกันอีกมากมายที่จะช่วยให้การทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณดีขึ้นได้อีกมากมาย

วิธีการใช้ Meta Tags

การเลือกคำหลัก

เพื่อให้ Meta Tags ของเว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพในการทำ SEO ดีขึ้นได้มากขึ้น คุณต้องเลือกคำหลักที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ โดยคำหลักจะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้ใช้ค้นหาเว็บไซต์ของคุณ

การเขียนรายละเอียด

เมื่อคุณเลือกคำหลักที่เหมาะสมแล้ว คุณจะต้องเขียนรายละเอียดใน Meta Tags ของเว็บไซต์ของคุณ โดยรายละเอียดจะเป็นคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือบทความของเว็บไซต์ของคุณ โดยคุณสามารถเขียนรายละเอียดได้โดยใช้คำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบทความของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากเว็บไซต์ของคุณเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ คุณสามารถเขียนรายละเอียดใน Meta Tags ว่า “เว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจออนไลน์ การตลาดออนไลน์ และอื่นๆ”

ข้อผิดพลาดที่ต้องหลีกเลี่ยงเมื่อใช้ Meta Tags

การใช้คำหลักที่ไม่เกี่ยวข้อง

เมื่อคุณใช้ Meta Tags ในเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องระบุคำหลักที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น หากคุณใช้คำหลักที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา จะทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ Meta Tags และอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับอย่างไม่เหมาะสมในการค้นหา

การเขียนรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน

เมื่อคุณเขียนรายละเอียดใน Meta Tags คุณต้องระบุข้อมูลที่ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ หากคุณเขียนรายละเอียดที่ไม่ชัดเจน อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้ Meta Tags และอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกจัดอันดับอย่างไม่เหมาะสมในการค้นหา

ตารางด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างของการเขียน Meta Tags ที่ไม่เหมาะสม

ชนิดของ Meta Tagsรายละเอียดที่ไม่เหมาะสม
Titleชื่อเว็บไซต์
Descriptionรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
Keywordsคำสำคัญที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

การใช้ Meta Tags เป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความสำคัญของเว็บไซต์ของคุณในการค้นหา แต่คุณต้องระมัดระวังเมื่อเขียน Meta Tags เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ในการค้นหา

สรุป

ในบทความนี้เราได้พูดถึงเกี่ยวกับ Meta Tags และว่าองค์ประกอบเล็กๆ นี้สามารถช่วยให้การทำ SEO ดีขึ้นได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Meta Title, Meta Description, และ Meta Keywords ซึ่งเป็น Meta Tags ที่สำคัญที่สุดในการทำ SEO

Meta Title เป็นสิ่งที่แสดงในหัวเรื่องของเว็บไซต์ในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นว่าเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของพวกเขา ส่วน Meta Description เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ซึ่งจะแสดงในผลการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นว่าเว็บไซต์ของคุณมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของพวกเขา สุดท้ายคือ Meta Keywords ที่เป็นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์

การใช้ Meta Tags อย่างถูกต้องจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการค้นหาง่ายขึ้น และมีโอกาสในการปรับปรุงการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมากมาย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments